Európa őrzői

A magyar hazáért és a kereszténységét vesztett dekadens Európáért imádkoztak a KÉSZ tagjai és szimpatizánsai Szent József napján Egerben.

 

Több mint négyszáz zarándok vett részt Eger városában Pásztor Pascal, a Fájdalmas Anya-templom plébánosa meghívására azon az imanapon, melynek célja volt fohászkodni Magyarországért és a kereszténységét vesztett dekadens Európáért. Különös jelentőséget adott az eseménynek a helyszín: az egri hős vitézek és asszonyok védelmező példája, valamint Szent József személye, akit példaképként és közbenjáróként állít elénk az Anyaszentegyház.

Szent József védelmezte jegyesét Istentől kapott karizmákkal, így lehetett a Szent Szűz tisztaságos őre. A magyar nemzet is, és azon belül a keresztény értelmiség, ott kell, hogy álljon őrként az őrhelyén egész Európában a pogány támadásokkal szemben – vonta meg a párhuzamot Osztie Zoltán plébános, a KÉSZ elnöke homíliájában.

Kiemelte Szent József Jézus és a Szűzanya mellett betöltött gondviselő, oltalmazó szerepét. A keresztény értelmiség feladata ma szintén védelmezni azokat az erényeket, amelyekre szüksége van a nemzetnek és Európának: mindenekelőtt a keresztény hitet, reményt és szeretetet.

Ahogyan a Szent Család fejének, Józsefnek erénye az okosság, úgy az értelmiségi létünk alapvető vonása, hogy meglátjuk a történések mögötti összefüggéseket. Társadalmunkban és Európában zajló folyamatokat tágabb környezetben tudjuk értékelni, ismerve az események mögötti valódi okokat – hangsúlyozta az elnök.

Osztie Zoltán atya prédikációjának szerkesztett változata:

„Főtisztelendő Atyák! Krisztusban Testvéreim!

Szent József ünnepére esett a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége egri zarándoklata, amellyel könyörgünk Magyarországért és Európáért.

Szent József példája áll előttünk. Isten országában az a törvény, hogy mindenki, aki küldetést kap a gondviselő Istentől, megkapja a hozzá tartozó karizmákat, kegyelmeket is. Szent József milyen kegyelmeket kapott? Milyen kapcsolatban van vele az Anyaszentegyház? A Szent Józsefről szóló litánia invokációi sorolják.

Nézzünk meg ezek közül néhányat válogatva, s elmélkedjünk Szent József küldetésén, s így a nyomában a magunkén is kicsit.

Szent József a litániában a Szent Szűz tisztaságos őre. Olyan valaki, akit az Isten odaállított egy őrhelyre, és ott rendületlenül áll. Betölti a maga küldetését, amire Isten rendelte. Szép ezt itt Egerben végigelmélkednünk, ahol az őrhelyein ott álltak a magyar vitézek, és a pogánysággal szemben betöltötték hősies lélekkel a maguk feladatát. Egri hős asszonyok és vitézek. Akkor is védelmezniük kellett a nemzetet a pogány törökökkel szemben. A végvári vitézek legalább olyan módon kellett, hogy védelmezzék a Habsburg Birodalom támadásaival és nemtelen indulataival szemben is Magyarországot. Nem kevesebbet szenvedett a törököktől a magyar nemzet, mint a Habsburgoktól, akik áruló módon odavetettek bennünket a pogány támadásoknak. Ezt a történelemből nem szabad elfelejtenünk.

Szent József ott áll őrként, a Szent Szűz tisztaságos őreként. A magyar nemzet is, és azon belül a keresztény értelmiség, ott kell, hogy álljon őrként az őrhelyén egész Európában a pogány támadásokkal szemben. Mennyire beszédes ebben a dekadens európai környezetben, hogy éppen bennünket magyarokat érnek ma is a nemtelen támadások. A skandináv államoktól kezdve, Németországon át, Ausztriáig.

Ott áll a nemzet, ott áll a kormányfőnk őrhelyén, védve a keresztény Európa életét, jövőjét. A magyar nemzetnek és azon belül az értelmiségnek a kereszténység védőbástyájává kell lennie a mai viharos időkben.

Szent József Krisztus gondviselő oltalmazója. A mennyei Atya rábízta két legdrágább kincsét: az Istenanyát és egyszülött fiát, Jézus Krisztust. Kire bízhatja rá őket a gondviselő mennyei Atya? Olyan valakire, akit odaállított őrként, és akit fölruházott azokkal az erényekkel, amelyek gondviselő oltalmazóvá teszik őt Boldogságos Szűzanya és Jézus mellett. És megint a keresztény értelmiség, amely védi azokat az erényeket, amelyekre ma is oly nagyon szüksége van a nemzetnek és Európának: mindenek előtt a keresztény hitet, reményt és szeretetet. Amire ma is szükségünk van az nem elsősorban a keresztény értékek vagy értékrend. Ezzel nem tudunk mit kezdeni. Az érték egy relatív fogalom. Kinek mi az érték? Van akinek a homoszexualitás propagálása, van akinek a gender-program, mert világuralmi törekvéseit ezen keresztül tudja vagy próbálja meg érvényre juttatni. Számunkra és az egész emberiség számára boldogulása érdekében mindenek előtt a hit, a remény és a szeretet és a többi keresztény erény szükséges.

Szent József a Szent Család feje. Olyan valaki, akit joggal nevez Jézus maga is atyjának. Miért? Azt mondja erről Jézus, hogy ne hívassátok magatokat tanítónak, mesternek vagy atyának, mert egy a ti tanítótok és mesteretek: Krisztus. Egy a ti Atyátok: a mennyei. Akkor hogyan válik mégis a Szent Család gondviselőjévé, fejévé Szent József? Úgy, hogy megtestesíti az Atya gondviselő szeretetét a rábízottak körében. A Szent Család feje a mennyei Atya gondviselésének megjelenítője. A tanúság: a család feje a férfi. Az édesapa. A férj, aki meg kell, hogy jelenítse a szerettei körében a mennyei Atya gondviselését, gondviselő szeretetét. Ezért van az, hogy a családi imádságot, kedves férfi testvéreim, a férfinek kell vezetnie. Nem az asszony dolga a családi imádság irányítása, hanem a férfiemberé. Az ő sajátos küldetése, hogy a mennyei Atya atyai gondoskodását, erejét, szilárdságát, megbízhatóságát jelenítse meg az övéi környezetében. Természetes, hogy a családi élet erényei az előzőekben emlegetett erények közé tartoznak.

Nagy okosságú Józsefnek mondja a litánia őt. Olyan ember, aki ismeri az okságot. Az okokat. Értelmiségi létünk alapvető vonása, hogy meglátjuk a történések mögötti összefüggéseket. A valódi okokat az események mögött. Fontos nagyon, hogy tágabb környezetben is lássunk, és tudjunk értékelni. Lássuk az európai folyamatokat, lássuk a mi társadalmunk folyamatait, és a mögötti okokat föl tudjuk tárni. Ez meghatározza számunkra azt, mit kell tennünk. Mit kell tennünk? Szembe kell szállnunk a gonosszal. Olyan szép az egyik legkedvesebb invokáció Szent Józseffel kapcsolatban: ő a gonosz szellemek réme. Olyan valaki, akitől futnak a gonosz szellemek. Velük szemben réme a gonosz szellemeknek Szent József pozitív irányból.

S végül: Szent József a haldoklók pártfogója. Ismerjük a történelmi tényt: az ő halálos ágyánál ott volt Boldogságos Szűz Mária és az Úr Jézus maga is. Kívánhatunk-e ennél szebb halált magunknak? Semmiképpen nem. Ismerjük az idős testvéreinknek a szíve szorongását és gondját: Vajon mik azok a körülmények, melyek elvezetik őket a halálos kapun, amelyen keresztül ki kell szakadnunk ebből a világból, és meg kell érkeznünk az atyai házba. A jó halál kegyelméért imádkozik az Anyaszentegyház és mindannyian napról-napra, s ebben különösképpen is kérjük Szent József közbenjárását. A jó halál kegyelmét, amely mindannyiunk számára fontos, mert mindannyian a felé tartunk. S vajon mit rejteget számunkra az az óra? Az az óra célba érkezésünk, a beteljesedésünk órája-e? Az Úr Jézus a kereszten a hét szavából az egyikben így kiált föl: Beteljesedett! Ez az óra vajon számunkra a beteljesedés-e vagy a végső csőd, a végső kudarc? Kérjük Szent József közbenjárását, hogy mi is kimondhassuk abban az órában: beteljesedett!

Szent József, aki példaképünk és közbenjárónk. Hiszen ha az Úr Jézus engedelmeskedett Szent Józsefnek, ha tisztelte őt, mint gondviselő oltalmazóját, akkor vajon megtagadja-e ezt a tiszteletet és engedelmességet Szent Józsefnek Isten országában az örökkévalóságban. Semmiképpen nem. Amikor tehát kérjük Szent Józsefnek a közbenjárását, bízhatunk abban, hogy a kérésünk eljut a mindeneket magában foglaló, magához ölelő Istenhez. Amen.”

Kapcsolat
Eseménynaptár

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

székhely: 1016 Budapest, Aladár u. 17. fszt. 4.

adószám: 19719548-1-41

e-mail: iroda[kukac]keesz.hu

tel.:/fax: (06 1) 328-0164

bankszámlaszám: 11100104-19719548-36000001

 

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat
 

powered by Reelweb  | designed by PetrusWorks