Ihletett cselekvés

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége erejének egyik forrása a büszkén vállalható múltja. Amikor egy-egy ötéves időszak lezárul, visszatekintünk az eseményekre, hogy lássuk: mit értünk el a kitűzött célokból, s mi az, amivel elmaradtunk. Munkánkat lendületesen, professzionálisan folytatjuk tovább szakembereink közreműködésével. Továbbléptünk a következő öt év elsőbbséget élvező tevékenységi köreinek tervezésével. Ezt a munkát közösen indítottuk el a Faddon megtartott küldöttgyűlésen, s bontottuk ki a régiós találkozók alkalmával. Ennek a módszernek a segítségével a jövőtervezésbe még tágabb körben vett részt a tagság, a helyi csoportok vezetői.
A következő öt év mottója: Ihletett cselekvés. Tükrözi ez az elszántságot, amellyel megcselekedjük, amit megkövetel a haza. De tisztában vagyunk azzal, hogy megfeszített erőink is elégtelenek ahhoz, hogy az evangelizáció művét az egyre keresztényellenesebb, szekularizált, liberális környezetben véghezvigyük. Szükségünk van arra, hogy soha szem elől ne tévesszük a sorrendet: a gondviselő Istennel dolgozhatunk, nem pedig ő dolgozik velünk. Isten szent lelkének indításait kell engedelmesen követnünk. Ő adja a világosságot és az erőt, ő szabadít meg korlátainktól és gőgünktől, melyek akadályt építenek Isten műve elé. Közérthetőbb nyelven azt mondhatjuk: ihletett cselekvéssel lehet utat készíteni a Megváltónak az emberek szívéhez.

2012–2016-os periódus prioritásai

I. Helyi csoportok közötti együttműködés erősítése
II. 40+ korosztály megszólítása és bevonása
III. Kárpát-medencei egység
IV. Szakmai munka erősítése
V. Markáns megjelenés
VI. Programjaink megvalósításához szükséges feltételek biztosítása
Indítószó

I. Helyi csoportok közötti együttműködés erősítése

Cél: Az öntudat és az egység erősítése, hogy nagyobb önállósággal, aktívan működjenek a helyi csoportok az erőteljesebb megjelenés érdekében

1. A helyi csoportok megerősítése

Erős országos szervezet csak erős helyi csoportokon alapulhat. Nagyon fontos ezért, hogy élő és vonzó programjaink legyenek helyi szinten. A helyi csoportok programjaiban jelentős szerepe van a különféle kulturális programoknak. Nagyban megkönnyítené a programok szervezését, ha felállítanánk egy központi kulturális adatbázist. Itt elsősorban azon előadók nevét sorolnánk fel, akik szívesen vállalnának előadást a vidéki csoportoknál. Lehetőség lenne a tapasztalatok rögzítésére is, így a programokat felkészültebben tudnánk megszervezni. A platform felállítása elsősorban központi feladat, adatokkal való feltöltése azonban a helyi szervezeteken múlik.
A kulturális programokon kívül álljon itt néhány bevált gyakorlat, melyeket a műhelymunka során gyűjtöttünk össze:

Hiába van azonban mégoly aktív élet is a helyi csoportokban, ha erről a környezetünk nem tud, vagy téves információi vannak. Nagyon fontos ezért a KÉSZ jó hírének hirdetése akár alkalmas, akár alkalmatlan, nagy türelemmel és hozzáértéssel és ennek révén a tagtoborzás.

2. Az együttműködés erősítése

Erős helyi csoportok sem tudnak országos hatást elérni, ha nincs közöttük szoros együttműködés. Létezik ugyan ez már különböző szinteken, fontos azonban, hogy tudatosan csináljuk, és lehetőség szerint bővítsük az együttműködésben résztvevő csoportok számát, illetve az együttműködés témáját.
A csoportok közötti együttműködés lehetséges terepe az előadásokról és előadókról szerzett tapasztalatok megosztása egymással. Fentebb márt írtunk egy központi adatbázis létrehozásának szükségességéről, de ez elsősorban országos szinten felkérhető előadókra alkalmazható. Helyi, illetve regionális szinten ennél egyszerűbb a helyzet, hiszen egymás programjainak megismerése révén könnyen gazdagíthatjuk saját csoportunk életét is. Ebből a célból fontos, hogy

A programok ismeretén túl jól bevált gyakorlat a környékbeli csoportokkal közös programok szervezése: előadások, zarándoklatok, bálok. Ezek sorát bővíteni kell a jövőben.
A csoportok közötti együttműködés erősítése céljából egy-egy régión belül évente legalább egyszer találkozzanak a régiókon belüli csoportvezetők. Ez a fórum jó terepe lehet a közös munka megalapozásának.
Az együttműködést és az országos hatás elérését egyaránt előmozdítja a közös témák kidolgozása. Tervbe vettük ezért évente egy egységes témajavaslat feldolgozását (pl. 2012: Új evangelizáció).

II. 40+ korosztály megszólítása és bevonása

Cél: A KÉSZ tagság átlagéletkorának fiatalítása, a 40-es korosztály elérése

1. Célzott programkínálat

A negyven fölötti korosztály bevonásának elsődleges módja számukra is vonzó programok kialakítása. Így elsősorban családos programok: kirándulások, családi napok szervezése, illetve izgalmas közéleti témákkal kapcsolatos foglalkozások.

2. Munkatársként való bevonásuk

Egy csoportban való részvétel, illetve az azzal való azonosulás legkönnyebben a közös munka révén alakul ki. Fontos ezért a negyvenesek számára koruknak és szakmájuknak megfelelő aktivitás lehetőségének biztosítása (pl.: amilyen a Keresztény gyökerek és a boldog magyar élet előadás-sorozat volt, illetve 2012-ben az új evangelizációs helyzetfelmérés lehet).
Fel kell mérnünk a településszerkezetek átalakulásának a tagság összetételére gyakorolt hatását. Nagyon gyakori ugyanis, hogy a városokból kiköltöznek a fiatalok a környékbeli településekre, falvakba. Ezért tehát a városok környéki falvakat fel kell térképezni és megszólítani a falvak lakóit tagtoborzás céljából.
Évek óta jelen van prioritásaink között a fiatalok valamilyen szintű bevonása. Jelentős előrelépés annak felismerése, hogy szervezetünknek nem a húszas éveikben lévőket kell bevonnia, hanem inkább a negyven feletti generációt. Úgy tűnik azonban, hogy a stratégiai műhelymunkában még nem tudtuk ezt a területet megfelelően feldolgozni, így ez mindenképpen egy továbbgondolásra érdemes célkitűzés.

III. Kárpát-medencei egység

Cél: A nemzeti egység erősítése

1. Történelmi régiók

A történelmi régiók tagsággal való megismertetésének alapja a személyes kapcsolatok létrehozása. Ezek alapján aztán mód van a közös munkára, a régiók megismerésére és a tagsággal való megismertetésére. A megismertetés célszerűen az alábbi módokon történhet:

Erkölcsi kötelességünk az állampolgárság megszerzésének támogatása minden eszközzel és minden fórumon. Gyakorlati megvalósítása lehet ennek a közreműködés az ünnepélyes eskütételek megszervezésében.
A személyes tapasztalatok előmozdításának további lehetősége a csereprogramok támogatása. Segíthetjük a diákcsere programokat, de fontos az idősebb korosztályok számára az utazások lehetővé tétele is ezen a módon. A csereprogramok sajátossága miatt fontos egy megbízható vendéglátói háttér kiépítése. Nem professzionális vendéglátásra van szükség, hanem pl. egy adatbázisra a helyi csoporttagokról, ki hajlandó, ki képes egy-két főt saját otthonában néhány napig vendégül látni.
Országos szintű feladat ezen a területen:

2. Társadalmi szervezetek

A Kárpát-medencei egység előmozdításának céljából jól lehet használni már meglévő szervezeteket és kapcsolatokat. Célszerű ezért az önkormányzati és a testvérvárosi kapcsolatok feltérképezése. Ezek mentén azután könnyebb az együttműködés kiépítése a társszervezetekkel (pl. kölcsönös látogatások).
Országos szintű feladat a kapcsolatfelvétel olyan magyarországi (illetve határon túli) országos méretű társadalmi szervezetekkel, amelyek a Kárpát-medencei egységben fejtik ki tevékenységüket és az összmagyar kapcsolatok érdekét szolgálják munkájukkal (pl. Rákóczi Szövetség, CET).

3. Egyházi szervezetek

A társadalmi szervezetek mellet nagyon fontos a kapcsolatfelvétel a helyi egyházközségek és gyülekezetek vezetőivel is. Ha még nem történt meg, akkor ez a helyi csoportok mihamarabbi feladata. Lehetőség szerint ne féljünk meghívni őket a helyi csoporttal való együttműködésre.
Közvetlen környezetünk mellet fontos a történelmi régiók felé nyúló helyi egyházi kapcsolatok feltérképezése is, illetve a kapcsolatfelvétel a határon túli társszervezetekkel.  Ezek a kapcsolatok segíthetnek az ökumenikus vallási turizmus előmozdítása terén is, ami szintén jó eszköze a Kárpát-medencei egység előmozdításának.
Az országos vezetőség segítse elő a történelmi egyházak hasonlóságainak és különbözőségeinek megismerését, ezáltal mozdítsa elő a Kárpát-medencei ökumené megvalósulását.

IV. Szakmai munka erősítése

Cél: A társadalmi folyamatok és a közélet keresztény szellemű befolyásolása

1. Kerekasztalok, részvétel műhelyek munkájában

Alkalmassá kell tennünk a KÉSZ-t a hatékony szakmai munka végzésére. Ehhez ki kell alakítanunk a szakmai munka végzésének eljárásrendjét országos és helyi szinten egyaránt. Így például:

Következő fontos lépés, hogy fel kell mérnünk a saját szakértői képességünket, illetve fel kell térképeznünk, hogy milyen külső szakértőket tudunk adott témákba bevonni.
Abból a célból, hogy ne csak budapesti/helyi szakértők tudjanak a munkában részt venni, szükséges a területileg tagolt szakmai munka technikai feltételeinek biztosítása (pl. workflow software-ek). Ezek segítségével utazás nélkül tudnak távolabb lakó szakembereink is egy adott munkában részt venni.
Az országosan szervezett szakmai munka folyamatára a műhelymunka során az alábbi javaslatok születettek:

Az országos témák mellett azonban nagyon fontos, hogy a helyi csoportok önkéntesen is válasszanak témát, és dolgozzák ki azt. Sokszor ugyanis a helyi problémák sokkal fontosabbak, mint az országos ügyek. A hatékony munka céljából a csoportokban szintén kialakítandó a helyi szakmai munka eljárásrendje.

2. Aquinói Szent Tamás Akadémia

A szakmai munka erősítésének és a közélet keresztény szellemű befolyásolásának hosszú távú megoldása a keresztény szellemiségű elitképzés. A KÉSZ vezetése kiemelt figyelmet szentel ennek a kérdésnek. Ez a feladat elsősorban a központi irányításra ró munkát.
Teendők:

V. Markáns megjelenés

Cél: A KÉSZ üzenetének hatékony kommunikálása

A megváltozott politikai helyzetben is nagyon fontos, hogy a KÉSZ markánsan és hatékonyan tudja jelenlétét, illetve véleményét a társadalom elé tárni. Ez nemcsak központi kérdés, hanem legalább ilyen fontos helyi szinten is. Ennek érdekében ki kell alakítanunk a ránk jellemző stílust és kommunikációs stratégiát, mely a KÉSZ minden szervezeti szintjén alkalmazandó.

1. Stílus, megközelítés

Nagyon fontos a kommunikációs stílus, hiszen ez önmagában is sokat elárul szervezetünkről. Az alábbi iránymutató megközelítéseket dolgozta ki a küldöttgyűlés a stílusra vonatkozóan:

2. Kommunikáció

Alapvetően szükséges a médiastratégia elkészítése helyi és országos szinten. Ehhez igénybe vehető a KÉSZ-ben lévő személyes potenciál, személyes kapcsolatok vagy külsős média szakemberek segítsége.
A médiastratégia részeként

Fontos a saját kommunikációs témák kiválasztása. Ezek lehetnek hosszú távúak, mint például az országhelyzet-felmérés, de helye van az aktualitások kommunikálásának is, mint például helyi KÉSZ-díjak adományozása.
Az előzőekben javasolt régióvezetői találkozások jó alkalmak a régión belüli kommunikációs témák és stratégia egyeztetésére.

VI. Programjaink megvalósításához szükséges feltételek biztosítása

Cél: Folyamatosan biztosítani a személyi és anyagi feltételeket a KÉSZ munkájához

1. Személyi, lelki (spirituális) tényezők

2. Anyagi tényezők

A működéshez és a projektekhez szükséges pénz előteremtése rendkívül fontos.

Indítószó

Nagy lendülettel, a Lélektől megihletve cselekedjünk hát, és lendüljünk neki a jelen történelmi korszak kihívásainak! Hiszen „erős támaszt kaptunk mi, akik arra törekszünk, hogy az előttünk álló reményt megragadjuk” (Zsid 8,18b).
A hat prioritásból három olyan, mely a belső feltételrendszert tartalmazza (I., II. és VI.), ahhoz szükséges, hogy a másik három prioritásban (III., IV. és V.) megfogalmazott célokat elérjük. A célok, melyeket kijelöltünk és a tématerületek, melyeket kidolgoztunk, meghatározzák a KÉSZ következő öt évének irányvonalát.
Az útépítők hasonlatával élve, csak ha az alapok szilárdak és az irány helyes, akkor lehet folyamatosan, egyenletesen haladni az út építésével. Az út pedig azért készül, hogy mindenki azon járjon. Különösen igaz ez akkor, ha ez az út maga Jézus Krisztus, aki az igazság és aki maga az élet. Nekünk, keresztényeknek, akik az egyetlen szilárd alapra építjük életünket, felelősségünk van minden embertársunk iránt, mert sokat kaptunk, a legtöbbet.
Adjunk hálát Istennek hitünkért, közösségünkért, azért, hogy nemcsak útépítők, hanem lámpások is lehetünk minden ember számára! Közösségünk, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége olyan aktív, lelkes és hatékony szeretetközösség, mely alkalmas eszköz az új evangelizációban.
Építsük Isten országát, építsük magyar hazánkat együtt, kitartó hűséggel, a tevékeny szeretet leleményességével! Ehhez a közös munkához kívánunk minden tagtársunknak, Krisztusban testvérünknek sok áldást, erőt, lelki örömöt!

a KÉSZ elnöksége

Kapcsolat
Eseménynaptár

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

székhely: 1016 Budapest, Aladár u. 17. fszt. 4.

adószám: 19719548-1-41

e-mail: iroda[kukac]keesz.hu

tel.:/fax: (06 1) 328-0164

bankszámlaszám: 11100104-19719548-36000001

 

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat
 

powered by Reelweb  | designed by PetrusWorks